LƯỢC SỬ TỔ CHỨC CỤC TRỒNG TRỌT

 LƯỢC SỬ TỔ CHỨC CỤC TRỒNG TRỌT QUA CÁC THỜI KỲ  

 

                                  LƯỢC SỬ TỔ CHỨC CỤC TRỒNG TRỌT QUA CÁC THỜI KỲ

 

Thời gian

Tên Bộ

STT

Tên Cục

Các Phòng trong Cục

14/11/1945

Bộ Canh nông 

BT: Cù Huy Cận 

BT: Bồ Xuân Luật 

BT: Ngô Tẩn Nhơn 

BT  

Nghiêm Xuân Yêm 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

Phòng Canh Nông Bắc bộ Việt Nam 

(SL 16 ngày 30/1/1946)

 

Nha Nông chính: (1946 -1952) 

Giám đốc Hoàng Văn Đức 

Phó Giám đốc: Bùi Huy Đáp

Phó Giám đốc Vũ Công Hậu

 

Vụ Sản Xuất: (1953 -1955)  

Vụ Trưởng: Trương Việt Hùng 

 Vụ phó:      Dương Hồng Hiên

 

 

 

1-4/2/1955

 

Bộ Nông lâm 

BT Nghiêm Xuân Yêm 

        (1955-1960

 

 

4

 

Vụ Trồng trọt: (1956 -1970) 

Vụ trưởng: Trương Việt Hùng

                 (56-57)

Vụ phó:      Dương Hồng Hiên

 

Vu trưởng:……Thuật (58-59)

Vụ phó: Dương Hồng Hiên

Vụ phó: Nguyễn Đình Liên


 

Phòng chỉ đạo sản xuất 

Phòng nông cụ 

Phòng phân giống 

Phòng bảo vệ thực vật

 

 

4/1960

 

Bộ Nông nghiệp

(1960-1970)

Bộ Nông trường

Tổng cục Thủy sản

Tổng cục Lâm nghiệp

BT Nghiêm Xuân Yêm

(7/1960-10/1964)

BT: Hoàng Anh

(4/1965-11/67) 

BT: Nguyễn Văn Lộc

         (1967-1970)

 

 

Vụ trường: Lê Duy Thước (60-64)

Vụ phó: Dương Hồng Hiên

Vụ phó: Trương Quốc Thái 

 

Vụ trưởng: Dương Hồng Hiên

                  (65-70)

Vụ phó:    Trương Quốc Thái

Vụ phó:    Lã Xuân Đĩnh

 

Phòng Lúa màu:                Mộng Hùng

Phòng Cây công nghiệp: Lã Xuân Đĩnh

  Phòng Phân giống:   Dương Văn Khuê

Phòng Bảo vệ TV: Nguyễn Xuân Cung

Phòng Nông cụ:      Vũ Xuân Pha  

Phòng Tổng hợp: Vương Lự

                            Bà Hương

 

 

 

5

 

Vụ Trồng trọt tách thành 4 Cục

 1. Cục Cây lương thực và Cây thực

 phẩm:       (1971-1974) 

Cục trưởng: Trần Quang

Cục phó:     Trương Quốc Thái

Cục phó:     Dương Văn Khuê

 

2. Cục Cây công nghiệp và Cây ăn  

quả          (1971-1974)

Cục Trưởng: Đặng Văn Vinh

Cục phó: Hồ Văn Nâu

Cục phó: Lã Xuân Đĩnh

 

3. Cục Dâu tằm: (1971-1974)

Cục Trưởng: Ô Phương (Sau là Ô Thái)  

4. Cục Giống: (1971-1974) 

 

 

 

Tổ Lúa: Trằn Việt Chy

Tổ Màu: Lâm Thế Viễn

Tổ Dâu tằm: Nguyễn Văn

Phòng Hành chính Tổng hợp

 

 

 

Tổ Cây công nghiệp:

                    Đặng Xuân Nghiêm 

Tổ Cây ăn quả: Nguyễn Văn Siêu  

Tổ Cây làm thuôc: Nguyễn Văn Lan

Phòng Hành chính Tổng hợp

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Tổng Cục Cây trồng (1975- 1976)

Tổng Cục trưởng: Ngô Duy Đông 

 Tổng Cục trưởng: Trần Quang  

                          (tiếp) 

Tổng Cục phó : Nguyễn Công Tạn

Tổng Cục phó : Trần Khải 

 

1. Cục Cây lương thực và Cây thực phẩm 

Cục trưởng: Trần Quang (Kiêm)

Cục Phó : Trương Quốc Thái

Cục Phó : Dương Văn Khuê

 

 2. Cục Cây công nghiệp, Cây ăn quả và Cây làm thuốc

Cục trưởng: Đặng Văn Vinh  

Cục Phó : Hồ Văn Lâu

Cục Phó : Lã Xuân Đĩnh 

 

3. Cục giống 

 

4 Cục Dâu tằm

 

5. Trung tâm KKNG CTTW (thuộc Bộ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ Lúa : Trần Việt Chy

Tổ Màu: Làm Thể Viễn

Tổ Dâu tằm: Nguyễn Văn

Phòng Hành chính Tổng hợp

 

Tổ Cây công nghiệp:

                            Đặng Xuân Nghiêm  

Tổ Cây ăn quả:    Nguyễn Văn Siêu

Tổ Cây làm thuôc:  Nguyễn Văn Lan

Phòng Hành chính Tổng hợp

 

 

 

1976

- 

 Bộ Nông nghiệp  

BT: Võ Thúc Đồng (1976)

(+Bộ Lâm nghiệp + Bộ Hải sản)

 

7

 

Vụ Trồng trọt (1977- 1987) 

Vụ trưởng: Nguyễn Công Tạn  

Vụ phó: Trần Việt Chy

 

Tổ Cây lương thực:   Nguyễn Trọng An

Tổ Cây công nghiệp: 

                                 Đặng Văn Nghiêm  

Tổ Giống Phân bón:    Đỗ Đình Lạn

Tổ BVTV:             Nguyễn Ngọc Thúy

Phòng Hành chính tổng hợp: Đặng Phú

 

11/3/77

22/1/1982

 

- Bộ Nông nghiệp  

 BT: Võ Thúc Đồng

          (1977) 

(+Bộ Lương thực thực phẩm)

- Bộ Nông nghiệp

BT: Nguyễn Ngọc Trìu 

 

(+ Bộ Công nghiệp Thực phẩm)

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

   Vụ trưởng: Trần Việt Chy  

  Vụ Phó: Trần Văn Sơn

 Vụ Phó: Đinh Văn Lữ

 Vụ Phó: Phí Văn Hà

 Vụ Phó:Phạm Đình Duyên  (Phía Nám)

 

        Vụ Sản xuất (1987 -1989)

    Vụ trưởng: Trần Việt Chy  

    Vụ phó : Trần Văn Sơn

    Vụ phó : Lê Bá Lịch   

 

Tổ Cây lương thực:   Nguyễn Trọng An

Tổ Cây công nghiệp: 

                               Đặng Văn Nghiêm  

Tổ Giống Phân bón:    Đỗ Đình Lạn

Tổ BVTV:             Nguyễn Ngọc Thúy

Phòng Hành chính tổng hợp: Đặng Phú

 

Tổ Cây lương thực:

Tổ Cây công nghiệp:

Tổ Gia súc lớn:

Tổ Gia súc nhỏ:

Tổ Hành chính tổng hợp: Đặng Phú

 

16/2/1987-

28/10/1995

 

Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm 

BT:

Nguyễn Công Tạn

         ( từ 1987)

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vât                 (1990-3/1993)

 Cục trưởng:         Bùi Vần ích  

 Cục Phó :                   Trần Văn Sơn 

Ban Khuyến nông (2/1992 - 3/1993)

Trưởng ban:   Ngô Thế Dân (Kiêm)

Q. Trưởng ban:   Nguyễn Ngọc Thúy

Phó ban:         Quách Ngọc Ân

 

Cục Khuyến nông (4/1993-5/1994)

Cục Trưởng : Nguyễn Ngọc Thúy

Cục Phó:       Quách Ngọc Ân

Cục Phó:      Trần Văn Sơn

Cục Phó:      Lê Bá Lịch

 Cục Phó:    Đặng Thái Thuận


 

Tổ Trồng trọt:   Lê Hồng Nhu

Tổ Bảo vệ thực vật: Nguyên Quý Hùng

Tổ Kiểm dịch thực vật

Công ty Thuốc BVTV

 

 

 

 

 

Phòng Trồng trọt: Lê Hồng Nhu 

Phòng Chăn nuôi

Phòng kế hoạch tổng hợp

Phòng Tuyên truyền huấn luyện

Phòng Hành chính

 

28/10/1995

 

Bộ Nông nghiệp và PTNT 

(NNCNTP+LN+TL)

 

BT: Nguyễn Công Tạn 

(Từ 1987 đến 1997)

BT: Lê Huy Ngọ 

(1997-2004

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

Cục Khuyến nông và Khuyến lâm

(6/1994 – 10/2003)

Cục Trưởng: Nguyễn Ngọc Thúy

                 (6/94 - 6/96)

Cục Trưởng: Nguyễn Tử Siêm

                (7/96 - 4/97)

Cục Trưởng: Lê Hưng Quốc

                (4/97 - 03)

Cục Phó : Quách Ngọc Ân

Cục Phó : Trần Văn Sơn 

Cục Phó : Lê Bá Lịch

Cục Phó : Đỗ Văn Nhuận 

Cục Phó : Hoàng Tám 

Cục Phó : Đỗ Hữu Thiện 

Cục Phó : Đặng Thái Thuận 

Cục Phó : Quách Hồng Bé 

Cục Phó : Nguyễn Thanh Lâm

Cục Phó : Trần Kim Anh 

Cục Phó : Tống Khiêm

 

 

Cục Nông nghiệp (10/2003 – 1/2005)

Cục trưởng: Lê Hưng Quốc

Cục Phó: Trần Văn Sơn

Cục Phó: Đỗ Hữu Thiện

Cục Phó: Phan Huy Thông

Cục Phó: Lê Bá Lịch

Cục Phó: Hoàng Kim Giao

Cục Phó: Nguyễn Thanh Sơn

Cục Phó: Nguyễn Văn Hòa 

 

 

 

Phòng Cây LT- CTP: Lê Hồng Nhu 

Phòng CCN CAQ:     Nguyễn Hùng 

Phòng Chăn nuôi gia súc lớn:

                                   Đặng Trần Tính 

Phòng Chăn nuôi gia súc nhỏ:

                               Nguyễn Văn Hùng

                               Trần Kim Anh 

Phòng Thức ăn chăn nuôi:  

                                Bùi Thị Oanh 

Phòng Khuyến lâm:  Phạm Đức Thuận 

Phòng kế hoạch tổng hợp:  

                             Nguyễn Văn Thắng  

                             Ngô Thành Thân 

Phòng Thông tin Huấn luyện:

                             Vũ Trọng Sơn 

Phòng Hành chính:  Ngô Thành Thân

                                 Nguyễn Văn Vọng

                                  Ngô Văn Việt

Văn phòng phía Nam:  Ngô Văn Phiếu  

 

 

Phòng Trồng  trọt:   Lê Hồng Nhu 

                                 Trần Văn Khởi

Phòng Chăn nuôi:     Đặng Trần Tính

                                   Đỗ Kim Tuyên

Phòng Thức ăn chăn nuôi:

                               Nguyễn Văn Hùng

                                  Bùi Thị Oanh

Phòng Sử dụng đất và Phân bón:

                                Trương Hợp Tác

Phòng Kế hoạch:     Ngô Thành Thân

                               Nguyễn Thanh Sơn

Phòng Hành chính tổng hợp:

                                Ngô Văn Việt 

Phòng Thanh tra Pháp chế :

                              Nguyễn Văn Thanh

Văn phòng Bảo hộ giống:

                            Nguyễn Thanh Minh   

Văn phòng phía Nam:   Ngô Văn Phiếu

TT KKNGCTTW:  Phạm Đồng Quảng  

 

 

 

Từ 10/2003 Cục KNKL tách thành 3 cơ quan.

- Cục Trồng trọt

- Cục Chăn nuôi

- Trung tâm Khuyến nông

            Quốc gia 

 

 

 

BT: Cao Đức Phát 

(2005-2016)

13

CỤC TRỒNG TRỌT

 

 

 

13.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cục Trồng trọt (2005 – 2006)

Cục trưởng: Lê Hưng Quốc

Cục Phó: Phan Huy Thông

Cục Phó: Phạm Đồng Quảng  

Cục Phó: Nguyễn Văn Hòa

Cục Phó: Phạm Văn Dư

 

 

Phòng Cây lương thực:

                                    Trần Văn Khởi 

Phòng Cây công nghiệp: Lê Văn Đức

Phòng Sử dụng đất, phân bón:

                                  Trương Hợp Tác

VP Bảo hộ giống

                          Nguyễn Thanh Minh

Phòng Kế hoạch:          Ngô Văn Việt

Phòng Hành chính tổng hợp:

                             Phạm Trung Hòa 

Phòng Pháp chế Thanh tra:

                                  Hà Quang Dũng

                                   Ứng Xuân Thu

Văn phòng phía Nam: Ngô Văn Phiếu

Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia                             Phạm Xuân Liêm

       Hà Quang Dũng

                                        

 

 

 

13.2

 

Cục Trồng trọt  (07 – 12)

Cục trưởng: Nguyễn Trí  Ngọc

Cục Phó: Phan Huy Thông

Cục Phó: Phạm Đồng Quảng  

Cục Phó: Nguyễn Văn Hòa 

 Cục Phó: Phạm Văn Dư

 

Phòng Cây lương thực:

                                    Trần Văn Khởi 

Phòng Cây công nghiệp: Lê Văn Đức

Phòng Sử dụng đất, phân bón:

                                  Trương Hợp Tác

VP Bảo hộ giống

                           Nguyễn Thanh Minh

Phòng Kế hoạch:          Ngô Văn Việt

Phòng Hành chính tổng hợp:

                             Phạm Trung Hòa 

Phòng Pháp chế Thanh tra:

                                  Hà Quang Dũng

                                   Ứng Xuân Thu

Văn phòng phía Nam: Ngô Văn Phiếu

Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia:                         Phạm Xuân Liêm 

                                Hà Quang Dũng


 

 

 

13.3

 

Cục Trồng trọt  (2013)

Cục trưởng: Lê Quốc Doanh

Cục Phó: Phan Huy Thông

Cục Phó: Trần Xuân Định

Cục Phó: Phạm Đồng Quảng  

Cục Phó: Nguyễn Văn Hòa

Cục Phó: Phạm Văn Dư

 

 

Phòng Cây lương thực, cây thực phẩm:

                                     Trần Như Hải 

Phòng Cây công nghiệp, cây ăn quả:

                             Lê Văn Đức

                            Nguyễn Quốc Mạnh

Phòng Sử dụng đất, phân bón:

Trương HợpTác 

Nguyễn Văn Thành

Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới:

                          Nguyễn Thanh Minh 

Phòng Kế hoạch, Tài chính:

                               Ngô Văn Việt 

Văn phòng Cục:     Nguyễn Văn Tính

                               Nguyễn Hoàng Việt

                               Nguyễn Tiến Thành 

                        Nguyễn Thị Kim Dung 

Phòng Thanh tra, Pháp chế:

                            Ứng Xuân Thu

                              Hà Tấn Thụ 

Phòng Quản lý chất lượng:

                   Nguyễn Thị Phương Thao                                              

Bộ phận thường trực tại Miền Trung và Tây Nguyên:        Nguyễn Văn Mạnh

                                Nguyễn An Ninh 

Các đơn vị trực thuộc:

-  Trung tâm Khảo Kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Quốc Gia:

                                 Hà Quang Dũng

                                  Lê Quý Tường

 

 

 

 

13.4


Cục Trồng trọt  (10/2013- 6/2015)

Phụ trách Cục: Phạm Đồng Quảng

Cục Phó: Trần Xuân Định

Cục Phó: Nguyễn Văn Hòa

Cục Phó: Phạm Văn Dư

 

 

 

  Như trên

 

 

 

13.5

 

Cục Trồng trọt  (2015- 2016)

Cục trưởng: Ma Quang Trung

Cục Phó: Nguyễn Văn Hòa

Cục Phó: Phạm Văn Dư

Cục Phó: Trần Xuân Định

Cục Phó: Nguyễn Như Cường

Cục Phó: Lê Văn Đức

 

 

  Như  trên

 

Bộ trưởng

 

Nguyễn Xuân Cường

         2017-….

 

13.6

 

Cục Trồng trọt  (2016- 2017)

Cục trưởng: Nguyễn Hồng Sơn

Cục Phó: Nguyễn Văn Hòa

           (đến 2016)

Cục Phó: Trần Xuân Định

Cục Phó: Nguyễn Như Cường

Cục Phó: Lê Văn Đức


 

 

 

 

 

 

13.7


Cục Trồng trọt  (2018- 20…)

Q. Cục trưởng: Nguyễn Như Cường

Cục Phó:     Trần Xuân Định

Cục Phó:     Lê Văn Đức

Cục Phó:     Lê Thanh Tùng

 

 

Văn phồng Cục:     Đỗ Khắc Ngữ

Phòng Kế hoạch TH: Ngô Văn Việt

P. Thanh tra PC: Phạm Văn Thành

P, Cây Lương thực&CTP:

                         Nguyễn Văn Vương

P. Cây Công nghiệp & Cây ăn quả:

                         Nguyễn Quốc Mạnh

P. Sử dụng đất nông nghiệp và môi trường:              Hà Tấn Thụ

Văn phòng Bào hộ giống cây trồng:

                           Nguyễn Thanh Minh

Văn phòng Cục Trồng trọt phía Nam:

                      Cục phó: Lê Thanh Tùng

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin cũ hơn

Thư viện ảnh
Phu Tho Vinh Hoa Dong Nai HỘI VIÊN MỚI Cong ty TNHH VTNN Hong Quang HỘI VIÊN MỚI Bac Giang Luong nong Bac Ninh Ha Nam Trung uong Viet Nong Kien giang Hue HỘI VIÊN MỚI Hai duong Trang nong Trung Nong Son La Nam Thai Son Bac Lieu HỘI VIÊN MỚI Quang ninh 13 HỘI VIÊN MỚI Dong nam Ben Tre HỘI VIÊN MỚI Trung tam giong Nông nghiep Ca Mau HỘI VIÊN MỚI Cuong Tan BVTV SG Nghe an VT Hung Yen
» DÒNG MÁU LẠC HỒNG Chi hội MNPB
» Giới thiệu Trung tâm giống nông lâm nghiệp Lào Cai
» Giới thiệu Công ty CP giống cây trồng Nha Hố
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P1
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P2
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P3
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội TM giống cây trồng Miền núi Phía Bắc 1
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Bài hát Mùa xuân trên TP HCM. Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Dòng máu Lạc Hồng, Công ty CP nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam
» Giao lưu văn nghê Chi hôị GCT Miên núi phía Băc. Doàn BăcNinh: Quan họ
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội Miền núi phía Bắc
» Kỹ thuật trồng lúa của Thai Lan
» Sản xuất giống lúa thuần vùng Duyên hải Nam Trung bộ
» Sản xuất gióng lúa
Thời tiết
Liên kết website
Thống kê
 • Trực tuyến: 5
 • Lượt xem theo ngày: 384
 • Lượt truy cập: 1480154
TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP CÀ MAU. Địa chỉ: Ấp Năm Đảm, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Cà Mau. ĐT: 0780. 3 888 588. Giám đốc: Ông Phạm Văn Mịch     TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP TRÀ VINH TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI, THỦY SẢN KON TUM TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG VẬT NUÔI QUẢNG NGÃI TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG BÌNH ĐỊNH TRUNG TAM GIỐNG CÂY TRỒNG VẬT NUÔI ĐĂK LĂK CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP HÀ GIANG. ĐC Số 413, Đường Trần Phú, TP Hà Giang. ĐT 219-3868719. Giám đốc: Ông Hoàng Minh Lợi CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP SƠN LA. ĐC Tiểu khu 3 , Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, T.Sơn La. ĐT 0223.843053.Giám đốc: Ô. Nguyễn Hữu Lâm TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO BẾN TRE. Hương lộ 173, Ấp Phước Thạnh, Xã Tam Phước H. Châu Thành, Bến Tre. ĐT 075 3 860 345. GĐ Bà Trần Thanh Tâm CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC GIANG. ĐC:Số 1, Lý Thái Tổ, TP. Bắc Giang. ĐT(0240)3854389. TGĐ: Ô.Nguyễn Khang. PTGĐ: Ô.Đặng Văn Trung  CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG QUẢNG NINH CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG CAO BẰNG TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIỐNG CÂY TRỒNG GIA LAI
CÔNG TY TNHH-SX-TM LƯƠNG NÔNG CÔNG TY CP XNK NAM THÁI SƠN   CÔNG TY TNHH VIỆT NÔNG  SYNGENTA VIETNAM Co Ltd Công ty CP giống cây trồng Nghệ An Công ty CP Giống- Vật tư nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam Công ty Giống cây trồng Nông Hữu Công ty Giống cây trồng nông lâm nghiệp Đại Thịnh Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Bàn Công ty TNHH CƯỜNG TÂN Công ty TNHH Giống cây trồng Miền Trung CTY TNHH EAST-WEST SEED (HAI MŨI TÊN ĐỎ) CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Lào Cai TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIÊP HẬU GIANG TỔNG CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP NGHỆ AN CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG ĐÔNG NAM CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG LẠNG SƠN CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN NAM   CÔNG TY CP BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN King Elong Group Limited DANH SÁCH HỘI VIÊN VSTA TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KIÊN GIANG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG NÔNG CÔNG TY TNHH BAYER VIỆT NAM CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG NÔNG  TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁP CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG THÁI BÌNH