Điều lệ Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam (Phần II)

     
                                                             Chương IV

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HIỆP HỘI

Điều 18. Nguyên tắc tổ chức của Hiệp hội

1.       Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện , tự quản, tự trang trải về tài chính và bình đẳng giữa các Hội viên.

2.       Ban Chấp hành của Hiệp hội hoạt động trên cơ sở bàn bạc dân chủ, lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số.

3.       Nghị quyết Đại hội, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội, các Quyết định quan trọng khác chỉ có giá trị và hợp lệ khi được 50% số người tham dự theo quy định của pháp luật và theo quy định của Điều lệ Hiệp hội đồng ý.

 

Điều 19. Cơ cấu, tổ chức của Hiệp hội

Hiệp hội Thương mại giống cây trồng được tổ chức theo mô hình sau:

 

 

a)      Đại hội toàn thể hội viên (Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội Đại biểu)

b)      Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội

c)      Ban Kiểm tra Hiệp hội

d)      Các Ban (hoặc Tiểu Ban) chuyên môn trực thuộc Hiệp hội.

g) Văn phòng Hiệp hội

h)  Cơ quan thông tin ngôn luận của Hiệp hội theo quy định của pháp luật

i)   Chi nhánh Hiệp hội

k) Văn phòng đại diện Hiệp hội

l)    Các Chi hội

m) Các tổ chức, đơn vị chuyên môn trực thuộc Hiệp hội, phục vụ cho hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

 

Mới

 

a)      Đại hội toàn thể hội viên (Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội Đại biểu)

b)      Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội

c)      Ban Kiểm tra Hiệp hội

d)Thành lập Thường vụ Ban Chấp hành VSTA

 g) Các Ban (hoặc Tiểu Ban) chuyên môn trực thuộc Hiệp hội.

h) Văn phòng Hiệp hội

i)  Cơ quan thông tin ngôn luận của Hiệp hội theo quy định của pháp luật

k)   Chi nhánh Hiệp hội

l) Văn phòng đại diện Hiệp hội

m)    Các Chi hội

n) Các tổ chức, đơn vị chuyên môn trực thuộc Hiệp hội, phục vụ cho hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

Điều 20. Đại hội toàn thể Hội viên (Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội Đại biểu), Hội nghị thường niên và Đại hội bất thường

1.  Đại hội toàn thể Hội viên là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hiệp hội, do Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội triệu tập ba (03) năm một lần với sự tham gia của ít nhất 2/3 số Đại biểu là Hội viên của Hiệp hội, có nhiệm vụ:

a) Thông qua báo cáo hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ qua và chương trình hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ tới.

b) Thông qua báo cáo tài chính của Hiệp hội trong nhiệm kỳ cũ và thông qua dự toán, định hướng hoạt động tài chính của Hiệp hội trong nhiệm kỳ tới..

c)  Quyết định lệ phí gia nhập và hội phí hàng năm của hội viên.

d)  Chỉ có Đại hội toàn thể Hội viên mới có quyền Quyết định đổi tên, chia, tách, sáp nhập, giải thể Hiệp hội cũng như sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ của Hiệp hội.

e)  Thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng của Hiệp hội vượt quá thẩm quyền giải quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội.

g)  Bầu Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội, Ban Thường vụ Trung ương Hiệp hội và Ban Kiểm tra Hiệp hội.

h) Đại hội toàn thể Hội viên thông qua Nghị quyết giải thể Hiệp hội (nếu có ), chỉ định Ban Xử lý giải thể ( nếu có ) để tiến hành các thủ tục giải thể ( nếu có ) theo quy định của pháp luật.

2.Hội nghị thường niên có thể được tổ chức một ( 01 ) năm một lần để tổng kết đánh giá hoạt động của Hiệp hội trong năm.

3. Khi cần thiết, Đại hội bất thường của Hiệp hội có thể được triệu tập theo Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội khi có hơn 50% số Hội viên của Hiệp hội hoặc 2/3 số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội yêu cầu.  

Mới

1.  Đại hội toàn thể Hội viên là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hiệp hội, do Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội triệu tập năm (05) năm một lần với sự tham gia của ít nhất 2/3 số Đại biểu là Hội viên của Hiệp hội, có nhiệm vụ:

a) Thông qua báo cáo hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ qua và chương trình hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ tới.

b) Thông qua báo cáo tài chính của Hiệp hội trong nhiệm kỳ cũ và thông qua dự toán, định hướng hoạt động tài chính của Hiệp hội trong nhiệm kỳ tới..

c)  Quyết định lệ phí gia nhập và hội phí hàng năm của hội viên.

d)  Chỉ có Đại hội toàn thể Hội viên mới có quyền Quyết định đổi tên, chia, tách, sáp nhập, giải thể Hiệp hội cũng như sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ của Hiệp hội.

e)  Thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng của Hiệp hội vượt quá thẩm quyền giải quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội.

g)  Bầu Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội, Ban Thường vụ Trung ương Hiệp hội và Ban Kiểm tra Hiệp hội.

h) Đại hội toàn thể Hội viên thông qua Nghị quyết giải thể Hiệp hội (nếu có ), chỉ định Ban Xử lý giải thể ( nếu có ) để tiến hành các thủ tục giải thể ( nếu có ) theo quy định của pháp luật.

2.Hội nghị thường niên có thể được tổ chức một ( 01 ) năm một lần để tổng kết đánh giá hoạt động của Hiệp hội trong năm.

3. Khi cần thiết, Đại hội bất thường của Hiệp hội có thể được triệu tập theo Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội khi có hơn 50% số Hội viên của Hiệp hội hoặc 2/3 số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội yêu cầu.  

 

Điều 21. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội

1.       Khi triệu tập Đại hội, Ban Chấp hành phải công bố chương trình nghị sự của Đại hội và phải gửi thư mời hội viên ít nhất 10 ngày trước ngày dự định họp.

2.       Những Nghị quyết của Đại hội được lấy biểu quyết theo đa số có mặt tại Đại hội.

3.       Riêng đối với những vấn đề đặc biệt quan trọng sau đây thì phải được 2/3 số Hội viên của Hiệp hội có mặt tán thành:

a) Sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ;

b) Bãi miễn một số thành viên trong Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội;

c) Giải thể và thanh lý tài sản.

Điều 22. Hiệp hội tự giải thể

Ngoài trường hợp bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định buộc giải thể, Hiệp hội chỉ tự giải thể trong trường hợp có từ trên 1/2 trở lên số đại biểu là Hội viên của Hiệp hội dự Đại hội biểu quyết thông qua. Nghị quyết này còn phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt sau khi đã thanh toán công nợ và thanh lý tài sản của Hiệp hội theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 23. Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội

1.       Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội là cơ quan lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của Hiệp hội trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội;

2.       Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội có thể họp 3 tháng hoặc 6 tháng một lần.

3.       Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội bao gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên.

4.       Số lượng thành viên của Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội do Đại hội của Hiệp hội quyết định.

5.       Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội do Đại hội toàn thể Hội viên bầu trực tiếp bằng phiếu kín hoặc giơ tay. Người đắc cử phải đạt trên 50% số phiếu hợp lệ. Trong trường hợp cần thiết, có thể có một số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội được bầu bổ sung theo quy định của Điều lệ này nhưng không được quá 20% số Uỷ viên Ban Chấp hành tại thời điểm bổ sung.

6.       Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội quyết định công việc theo đa số, trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyền quyết định thuộc về Chủ tịch Hiệp hội.

7.       Ngoài các thành viên được Đại hội bầu, Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội còn có Uỷ viên là Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan về ngành, lĩnh vực thương mại giống cây trồng được Đại hội Hiệp hội nhất trí mời tham gia và có nhiệm vụ, quyền hạn như các Uỷ viên khác của Hiệp hội.

8.       Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội phải là người có tâm huyết với Hiệp hội, có trình độ và khả năng điều hành, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ để gánh vác nhiệm vụ được Hiệp hội giao.

9.       Trong quá trình hoạt động, nếu vì nhiều lý do khác nhau, số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội không còn đủ như quy định của Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội sẽ phải bầu bổ sung số Uỷ viên thiếu (trong số các Hội viên chính thức của Hiệp hội) nhưng không vượt quá 20% số lượng Uỷ viên mà Đại hội quy định. Hình thức bầu như quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 23 của Điều lệ này.

10.   Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội có thể được bầu lại tại Đại hội toàn thể Hội viên hoặc bị miễn nhiệm trước thời hạn theo Quyết định của Đại hội bất thường Hiệp hội hoặc theo đơn đề nghị của hơn 1/2 số Hội viên chính thức của Hiệp hội.

11.   Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội là đại diện tổ chức pháp nhân do về hưu hoặc chuyển công tác khác sẽ được thay thế bằng một người khác cũng của tổ chức pháp nhân đó và vẫn là Uỷ viên của Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội. Trường hợp này phải báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội trước 30 ( ba mươi ) ngày và người thay thế phải được trên 50% số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội đồng ý.

12.   Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội là ba ( 03 ) năm .

13.    Tuỳ theo yêu cầu, Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội có thể cử ra các Ban Chuyên môn giúp việc cho Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

Điều 24. Nhiệm vụ của Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội

1.       Cụ thể hoá các nghị quyết của Đại hội và đề ra những biện pháp để thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

2.       Nghị quyết về chương trình công tác và dự toán, quyết toán các khoản thu - chi hàng năm của Hiệp hội.

3.       Quyết định cơ cấu tổ chức và bộ máy của Hiệp hội; Bầu cử và bãi miễn chức danh lãnh đạo của Hiệp hội: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, Phó Tổng Thư ký.

4.       Quyết định triệu tập Đại hội toàn thể Hội viên (Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội Đại biểu), Hội nghị hàng năm (Hội nghị thường niên) và chuẩn bị các vấn đề liên quan cho Đại hội toàn thể Hội viên và các Hội nghị hàng năm (Hội nghị thường niên) của Hiệp hội.

5.       Là cơ quan điều hành hoạt động của Hiệp hội giữa hai nhiệm kỳ Đại hội của Hiệp hội.

6.       Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội có thể họp thường kỳ ba (03 ) hoặc sáu ( 06 ) tháng một lần vào những năm không có Đại hội hoặc có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Chủ tịch hoặc ít nhất 2/3 tổng số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội, hoạt động theo quy chế được Đại hội Hiệp hội thông qua.

7.       Xét kết nạp, khai trừ, khen thưởng, kỷ luật Hội viên.

Điều 25. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội

1.       Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số.

2.       Các quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội được lấy biểu quyết theo đa số thành viên có mặt. Trong trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định thuộc về Bên có ý kiến của Chủ tịch Hiệp hội.

Điều 26 . Chủ tịch danh dự, Chủ tịch và Phó Chủ tịch

1.       Chủ tịch danh dự là người được Đại hội suy tôn, có quyền tham gia Đại hội, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hiệp Hội nhưng không biểu quyết.

2.       Chủ tịch Hiệp hội có quyền hạn và trách nhiệm:

a) Đại diện pháp nhân của Hiệp hội trước pháp luật.

b) Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội, của Hội nghị đại biểu và các quyết định của Ban Chấp hành Hiệp hội.

c) Chủ trì các cuộc họp của Ban Chấp hành Hiệp hội.

d) Trực tiếp điều hành Ban Chấp hành Hiệp hội.

e) Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức - nhân sự của Hiệp hội

g) Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Hiệp hội và toàn thể Hội viên về các hoạt động của Hiệp hội.

3.       Các Phó Chủ tịch Hiệp hội là người giúp việc cho Chủ tịch, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch về mảng công việc mà Chủ tịch phân công. Trong số các Phó Chủ tịch có một Phó Chủ tịch được phân công thường trực để thay Chủ tịch điều hành công việc Hiệp hội khi Chủ tịch vắng mặt.

Điều 27. Tổng thư ký và Phó Tổng thư ký Hiệp hội

1.       Tổng thư ký:

a)      Là người giúp việc Chủ tịch điều hành công việc hàng ngày theo Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác và theo quy chế của Hiệp hội được thông qua.

b)      Tổng thư ký có thể làm công tác chuyên trách hoặc kiêm nhiệm hoặc làm việc theo chế độ Hợp đồng thuê lao động theo quy định của pháp luật.

c)      Tổng Thư ký là người điều hành trực tiếp mọi hoạt động của Văn phòng Hiệp hội và có những nhiệm vụ sau:

-      Xây dựng Quy chế hoạt động của Văn phòng, Quy chế quản lý tài chính, tài sản của Hiệp hội trình Ban Chấp hành thông qua rồi báo cáo trước Ban Chấp hành Hiệp hội.

-      Định kỳ báo cáo cho Ban Chấp hành Hiệp hội về các hoạt động của Hiệp hội.

-      Lập báo cáo hàng năm, báo cáo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hiệp hội.

-      Quản lý tài liệu của Hiệp hội.

-      Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Hiệp hội và trước pháp luật về hoạt động của Văn phòng Hiệp hội.

2.      Phó Tổng thư ký: Là người giúp Tổng Thư ký điều hành công việc văn phòng và làm nhiệm vụ của Tổng Thư ký khi Tổng thư ký vắng mặt.

Điều 28. Văn phòng Hiệp hội

1.       Văn phòng Hiệp hội được tổ chức và hoạt động theo Quy chế do Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội ban hành.

2.       Hiệp hội có thể được đặt Văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố theo quy định của pháp luật để thuận lợi cho việc triển khai công tác của Hiệp hội. Chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của văn phòng đại diện hoặc của chi nhánh của Hiệp hội do Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội quy định theo quy định của pháp luật.

3.       Các nhân viên của Văn phòng Hiệp hội được tuyển dụng và làm việc theo quy định của Bộ Luật Lao động.

4.       Kinh phí hoạt động của Văn phòng do Tổng thư ký dự trù trình Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội phê duyệt.

 

Điều 29. Ban Kiểm tra

1.       Ban Kiểm tra gồm năm ( 05 ) thành viên do Đại hội bầu trong số các Hội viên của Hiệp hội.

2.       Ban Kiểm tra bầu ra Trưởng Ban để điều hành công việc của Ban.

1.      Trưởng Ban Kiểm tra phải là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội.

2.       Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra của Hiệp hội cùng với nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội.

3.       Ban Kiểm tra có nhiệm vụ:

a)      Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ và Nghị quyết của Ban Chấp hành, Nghị quyết của Đại hội.

b)      Kiểm tra việc sử dụng tài chính, tài sản của hiệp hội

c)      Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có)

d)      Tham dự một số cuộc họp của Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội theo quy chế của Hiệp hội.

e)      Ban Kiểm tra có nhiệm vụ báo cáo trước Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội và trước Đại hội về hoạt động của Ban Kiểm tra và tình hình tài chính của Hiệp hội trong nhiệm kỳ qua.

f)        Khi thấy cần thiết Ban Kiểm tra có thể thông báo tình hình và yêu cầu Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội giải quyết các vấn đề mà Ban Kiểm tra đã phát hiện theo nhiệm vụ được Hiệp hội giao.

Điều 30. Thể thức thành lập các Ban chuyên môn, các tổ chức trực thuộc

1.       Chủ tịch Hiệp hội ký Quyết định thành lập các Ban Chuyên môn, các đơn vị và tổ chức trực thuộc Hiệp hội theo quy định của pháp luật và của Điều lệ Hiệp hội.

2.       Các Ban Chuyên môn, chi nhánh, văn phòng đại diện của Hiệp hội hoạt động bằng nguồn kinh phí do mỗi bộ phận dự toán và được Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội thông qua.

3.       Cán bộ ở các Các Ban chuyên môn, chi nhánh, văn phòng đại diện của Hiệp hội được tuyển dụng và làm việc theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Điều 31. Chi hội và nhiệm vụ của Chi hội

1.       Chi hội:

            a. Việc thành lập Chi hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam phải được sự đồng ý của Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội và phải báo cáo với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

            b. Chi hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam hoạt động theo Quy chế được Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội thông qua.

            c. Mỗi tổ chức có từ năm ( 05 ) Hội viên trở lên có thể thành lập Chi hội.

            d.Ban Lãnh đạo cao nhất của Chi hội do Đại hội toàn thể Chi hội bầu ra.

            e.Việc thành lập Chi hội được tổ chức theo từng địa phương.

2.       Nhiệm vụ của Chi hội:     

            a. Chỉ đạo và phối hợp các hoạt động nhằm thực hiện Điều lệ của Hiệp hội, Quy định của Hiệp hội và Chi hội.

            b.Tuyên truyền phát triển hội viên mới và mở rộng uy tín của Hiệp hội

            c.Tổ chức sinh hoạt học tập, tham quan, tập huấn

            d.Tổ chức tiếp thị nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh của Chi hội

e.Chi hội chấp hành chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội.

                                                              Chương V

TÀI SẢN, TÀI CHÍNH CỦA HIỆP HỘI

Điều 32 . Kinh phícủa Hiệp hội có những nguồn thu sau đây

1.       Lệ phí gia nhập và hội phí hàng năm của Hội viên.

2.       Các khoản thu do hoạt động dịch vụ của Hiệp hội và các tổ chức trực thuộc của Hiệp hội.

3.       Các khoản tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có ) theo quy định của pháp luật.

4.       Các khoản trợ cấp của Nhà nước (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Điều 33. Sử dụng kinh phí của Hiệp hội

1.       Hiệp hội sử dụng kinh phí của mình cho những việc sau đây:

            a) Trang trải các chi phí cho hoạt động của Hiệp hội.

            b) Trả lương cho cán bộ công nhân viên chuyên trách của Hiệp hội.

            c) Các chi phí cần thiết khác.

2.       Tài chính của Hiệp hội được sử dụng theo Quy chế do Văn phòng Hiệp hội trình Ban Chấp hành Trung ương hiệp hội thông qua.

Điều 34. Quản lý, sử dụng tài chính và tài sản

3.       Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội quy định việc quản lý, sử dụng tài chính và tài sản của Hiệp hội phù hợp với quy định của pháp luật.

4.       Báo cáo tài chính, tài sản phải được công khai tại cuộc họp cuối năm của Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội. Ban Kiểm tra của Hiệp hội có trách nhiệm kiểm tra việc thu chi tài chính của Hiệp hội và báo cáo tại Đại hội và Hội nghị thường niên của Hiệp hội.

Chương VI

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT  

Điều 35.  Khen thưởng và kỷ luật

1.       Các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc được Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội quyết định khen thưởng hàng năm hoặc đề nghị các cơ quan Nhà nước khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2.       Các tổ chức và cá nhân Hội viên vi phạm điều lệ Hiệp hội sẽ do Ban Chấp hành Trung ương hiệp hội quyết định việc thi hành kỷ luật. Mức xử lý kỷ luật gồm: khiển trách, cảnh cáo và khai trừ khỏi Hiệp hội. Trường hợp tổ chức và cá nhân vi phạm pháp luật xâm phạm đến quyền lợi của Hiệp hội, Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội sẽ yêu cầu các cơ quan pháp luật có thẩm quyền giải quyết việc can thiệp và giải quyết.

 

Chương VII

ĐIẾU KHOẢN THI HÀNH

Điều 36 . Hiệu lực thi hành

1.       Bản điều lệ này có bảy ( 07 ) chương, ba mươi sáu ( 36 ) Điều là Điều lệ của Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam, đã được Đại hội toàn thể Hội viên của Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam lần thứ nhất thông qua tại Hà Nội ngày 11 tháng 4 năm 2007.

2.       Chỉ có Đại hội toàn thể hội viên ( Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội Đại biểu toàn quốc ) của Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Hiệp hội.

3.       Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội có nhiệm vụ hướng dẫn việc thực hiện Điều lệ của Hiệp hội.

4.       Điều lệ của Hiệp hội hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Bộ Trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định phê duyệt./.

 

Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam

 

Thư viện ảnh
HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Trung tam giong Nông nghiep Ca Mau HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Trung Nong Ben Tre Bac Ninh Trung uong Bac Giang HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Kien giang Hue Trang nong HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Nam Thai Son HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Hai duong HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Son La HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Hung Yen HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV BVTV SG HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Vinh Hoa Viet Nong HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Nghe an VT HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Ha Nam Cuong Tan Bac Lieu Luong nong HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Phu Tho HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Cong ty TNHH VTNN Hong Quang HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Dong nam HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Dong Nai HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV Quang ninh 13 HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI IV
» ĐỘI VĂN NGHỆ THAIBINHSEED BIỂU DIỄN
» Đội văn nghệ THAIBINHSEED biểu diễn tại Đại hội 4 HH
» Thực Phẩm Biến Đổi Gen Và Những Tranh Cãi Không Hồi Kết?
» THU HOẠCH LÚA
» THU HOẠCH KHOAI LANG Ở GIA LAI
» Tranh cãi trên toàn cầu về cây trồng biến đổi gen
» Cây trồng biến đổi gen: Thế giới của Moánto
» Cây trồng biến đổi gen: Lợi và hại
» Giới thiệu Trung tâm giống nông lâm nghiệp Lào Cai
» Giới thiệu Công ty CP giống cây trồng Nha Hố
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P1
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P2
» Công ty CP giống cây trồng Trung ương. P3
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội TM giống cây trồng Miền núi Phía Bắc 1
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Bài hát Mùa xuân trên TP HCM. Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương
» Giao lưu văn nghệ Chi hội GCT Miền núi phía Băc: Dòng máu Lạc Hồng, Công ty CP nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam
» Giao lưu văn nghê Chi hôị GCT Miên núi phía Băc. Doàn BăcNinh: Quan họ
» Kết thúc giao lưu văn nghệ Chi hội Miền núi phía Bắc
» Kỹ thuật trồng lúa của Thai Lan
» Sản xuất giống lúa thuần vùng Duyên hải Nam Trung bộ
» Sản xuất gióng lúa
Văn bản Hỏi đáp
Tiện ích
Liên kết website
Thống kê
 • Trực tuyến: 13
 • Lượt xem theo ngày: 252
 • Lượt truy cập: 275188
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIỐNG CÂY TRỒNG GIA LAI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIỐNG CÂY TRỒNG GIA LAI TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI, THỦY SẢN KON TUM TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP TRÀ VINH CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP HÀ GIANG. ĐC Số 413, Đường Trần Phú, TP Hà Giang. ĐT 219-3868719. Giám đốc: Ông Hoàng Minh Lợi TRUNG TAM GIỐNG CÂY TRỒNG VẬT NUÔI ĐĂK LĂK TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG BÌNH ĐỊNH TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG VẬT NUÔI QUẢNG NGÃI TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP TRÀ VINH TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI, THỦY SẢN KON TUM TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG VẬT NUÔI QUẢNG NGÃI TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG BÌNH ĐỊNH TRUNG TAM GIỐNG CÂY TRỒNG VẬT NUÔI ĐĂK LĂK CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP HÀ GIANG. ĐC Số 413, Đường Trần Phú, TP Hà Giang. ĐT 219-3868719. Giám đốc: Ông Hoàng Minh Lợi CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP SƠN LA. ĐC Tiểu khu 3 , Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, T.Sơn La. ĐT 0223.843053.Giám đốc: Ô. Nguyễn Hữu Lâm TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO BẾN TRE. Hương lộ 173, Ấp Phước Thạnh, Xã Tam Phước H. Châu Thành, Bến Tre. ĐT 075 3 860 345. GĐ Bà Trần Thanh Tâm CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC GIANG. ĐC:Số 1, Lý Thái Tổ, TP. Bắc Giang. ĐT(0240)3854389. TGĐ: Ô.Nguyễn Khang. PTGĐ: Ô.Đặng Văn Trung  CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG QUẢNG NINH CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG CAO BẰNG TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP CÀ MAU. Địa chỉ: Ấp Năm Đảm, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Cà Mau. ĐT: 0780. 3 888 588. Giám đốc: Ông Phạm Văn Mịch
DANH SÁCH HỘI VIÊN CHÍNH THỨC ĐẾN NGÀY 10/9/2013 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG ĐÔNG NAM CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG LẠNG SƠN CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN NAM   CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM CÔNG TY TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH CÔNG TY CP XNK NAM THÁI SƠN   CÔNG TY TNHH VIỆT NÔNG  CÔNG TY TNHH-SX-TM LƯƠNG NÔNG Công ty CP Giống- Vật tư nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam Công ty Giống cây trồng Nông Hữu Công ty Giống cây trồng nông lâm nghiệp Đại Thịnh Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Bàn Công ty TNHH CƯỜNG TÂN Công ty TNHH Giống cây trồng Miền Trung CTY TNHH EAST-WEST SEED (HAI MŨI TÊN ĐỎ) SYNGENTA VIETNAM Co Ltd TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIÊP HẬU GIANG Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Lào Cai CÔNG TY TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM CÔNG TY CP XNK NAM THÁI SƠN    CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG ĐÔNG NAM CÔNG TY TNHH VIỆT NÔNG  TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KIÊN GIANG CTY TNHH EAST-WEST SEED (HAI MŨI TÊN ĐỎ) CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG NÔNG SYNGENTA VIETNAM Co Ltd Công ty TNHH CƯỜNG TÂN CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN NAM   CÔNG TY TNHH-SX-TM LƯƠNG NÔNG Công ty TNHH Giống cây trồng Miền Trung Công ty Giống cây trồng Nông Hữu Công ty CP Giống- Vật tư nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG LẠNG SƠN Công ty Giống cây trồng nông lâm nghiệp Đại Thịnh CÔNG TY TNHH BAYER VIỆT NAM Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Bàn CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG NÔNG  TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁP Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Lào Cai CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG THÁI BÌNH